CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

POSLÁNÍ CENTRA

Centrum pro rodinu Náruč, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou spokojené a šťastné děti v rodinách. Jednou z poskytovaných služeb je Centrum podpory náhradní rodinné péče, která podporuje rodiny, poskytuje služby a pomáhá všem jejím členům a dalším subjektům spolupracujícím s rodinou. Centrum poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče, zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí.

Provázíme pěstounské rodiny na jejich cestě, pomáháme a podporujeme pěstouny v jejich schopnostech a dovednostech při výchově a péči o děti. Podporujeme sounáležitost dětí v pěstounské péči s jejich biologickou rodinou.

Pomáháme dětem a rodinám při řešení jejich obtížných životních situací.

Poskytujeme preventivní, poradenské a podpůrné služby pro děti a celé rodiny.

Vyhledáváme a informujeme zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči.

 

Naším cílem jsou:

 • Spokojené děti žijící v náhradní rodině, které znají svůj životní příběh, svou identitu. Děti připravené pro vstup do dospělého života.

 • Zajištění bezpečného kontaktu dítěte v PP s biologickými rodiči. Asistovaný kontakt dítěte s rodiči, dle aktuální situace a přání dítěte. Zajištění bezpečného prostředí pro dítě, vyhovujících podmínek k věku a individuálním potřebám dítěte.

 • Podporovaní, informovaní a vzdělaní pěstouni s potřebnými schopnostmi a dovednostmi, pro zdárnou výchovu svěřených dětí.

 • Navázání spolupráce a vytvoření profesionálně partnerského vztahu s pěstounskými rodinami.

 • Informovaní zájemci a žadatelé o NRP.

 • Informované děti o jejich právech.

 • Informovaní, podporovaní a vzdělaní rodiče v řešení výchovných či jiným problémů s dětmi.

 

Působíme v obcích s rozšířenou působností: Turnov, Jablonec nad Nisou, Semily, Tanvald, Liberec, Železný Brod, Česká Lípa, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav

 

S rodinami pracujeme od roku 2007.

Od ledna 2011 jsme pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Od ledna 2013 jsme v rámci sociálně právní ochrany pověřenou osobou, která smí uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Naši pracovníci se řídí Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí, zpracovanými dle vyhlášky č. 473/2012 , o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí, které jsou v písemné formě k nahlédnutí v naší kanceláři.

 

NAŠE SLUŽBY

 • DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN A UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

 • VZDĚLÁVÁNÍ – odborné semináře a kurzy související s náhradní rodinnou péčí pro náhradní rodiče i laickou veřejnost

 • PORADENSTVÍ – psychologické, speciálně pedagogické, sociálně právní, finanční, logopedické, supervize / individuální pomoc náhradním rodičům při výchově přijatých dětí / poradenství pro zájemce a žadatele o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu

 • SETKÁVÁNÍ RODIN – neformální setkávání pěstounských rodinami

 • POBYTOVÉ AKCE – pro celé náhradní rodiny / terapeutický, vzdělávací, poradenský, tvůrčí program

 • AKTIVITY PRO DĚTI - příměstské tábory / sportovní, kreativní, animační programy

 • TERAPIE PRO DĚTI A RODIČE – terapeutické a prožitkové aktivity / arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, canisterapie, hipoterapie, dramaterapie, fyzioterapie

 • INFORMAČNÍ KAMPANĚ A OSVĚTA – otevřená setkání pro veřejnost / volně přístupné besedy s náhradními rodiči

 

 

 

 


 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero