Sociálně aktivizační služba Spolu a jinak byla poskytována v roce 2016. 

Od 1. 1. 2017 byla služba ukončena.

 

Sociálně aktivizační služba Centra pro rodinu Náruč „Spolu a jinak“

 

Centrum pro rodinu Náruč poskytovalo v roce 2016 sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti dle zákona o sociálních službách. Služba byla poskytována zdarma. Posláním služby bylo zajistit pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi žijících v Turnově a okolí, které se nacházely v nepříznivé životní situaci, kterou nedokázaly samy překonat.

Mezi hlavní činnosti patřilo poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jednání s úřady, doprovod při jednání s lékaři, pomoc při obstarávání osobních či běžných záležitostí (např. zajištění osobních dokladů, kartiček ZP, vyplňování a podávání žádostí). Rodiny byly podporovány při řešení finanční problematiky, dluhů a exekucí, tvoření finančního plánu, jednání s exekutory a zprostředkování kontaktu na odborníky. Podpora byla poskytována při hledání bydlení, zaměstnání, při přípravě dětí do školy, pomoc při získání finančních prostředků od nadačního fondu a zajištění materiální pomoci. Pomoc zahrnovala rovněž psychickou podporu, hledání zdrojů podpory, pomoci a motivace k řešení situace vlastními silami klientů.

Sociálně aktivizační službu „Spolu a jinak“ hodnotíme jako přínosnou. U většiny rodin byl zaznamenám určitý posun, některé problémy se vyřešily nebo alespoň zmírnily. V některých případech se však jednalo o dlouhodobou situaci, která vyžaduje víceletou snahu klientů k jejímu vyřešení.

 

Vzhledem k tomu, že naše organizace nebyla zařazena Krajským úřadem v Liberci do základní sítě sociálních služeb a na zajištění služby nám proto nebyla přiznána žádná finanční podpora, kterou bychom mohli čerpat,  musela být služba k 31. 12. 2016 ukončena. 

 

Popis služby

 

Popis poskytované sociální služby

V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 

Poslání:

Sociálně aktivizační služby zajišťují pomoc rodinám s dětmi žijících v Turnově a okolí (vymezeno obcemi spadajícími k ORP Turnov), které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží samy překonat. Poskytuje jim podporu pro zachování všech funkcí rodiny, její samostatnosti a zabraňuje tak ohrožení zdravého vývoje dítěte.

 

 Cíle

– obnovení zdravého fungování rodiny

– zvýšení samostatnosti rodiny a schopnosti řešení problémů

– umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí

– prevence sociálního vyloučení

– zlepšení životní úrovně rodiny

– zlepšení informovanosti rodiny

– podpora zdravých sociálních a pracovních návyků

 

Poskytované služby:

– základní poradenství

– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

– sociálně terapeutické činnosti

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

 

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi do 18 let žijící v Turnově a okolí, u kterých je ohrožený zdravý vývoj dítěte, díky narušeným funkcím rodiny nebo v důsledku dopadů dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Zásady poskytování sociální služby

individuální přístup k jedinečnosti osoby uživatele (rodičů i dítěte)

rovnocenný přístup – respekt k člověku

aktivace a motivace ke schopnosti samostatného řešení vlastní situace

spoluúčast uživatele při stanovení cílů a hledání řešení (při vytváření individuálního plánu a jeho hodnocení)

mlčenlivost a diskrétnost

dobrovolnost

 

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění podmínek pro přijatelné volnočasové aktivity

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

 


„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“ – Bruno Ferrero